The Empire to Commonwealth Project

India

Ships of the Indian Navy

 The Indian Ensign 

A

 

 

 

 

 

Aditya 

Ajay 

 Amba

Amini 

 

 

 

 

 Androth

 Anjadip

 Arnala

 

 

Back to the Top       Back to Naval Ships 

B

 

 

 

 

 Beas

 Betwa

Brahmaputra 

 

 Back to the Top       Back to Naval Ships

C

 

 

 

 

 

 

 Chamak

Chapal 

 Chatak

 Cheetah

Chilka 

 

Back to the Top       Back to Naval Ships 

D

 

 

 

 

 Darshak

 Deepak

Delhi 

Dunagiri 

 

Back to the Top       Back to Naval Ships 

F

 

 

 Fac

 

Back to the Top       Back to Naval Ships 

G

 

 

 

 

 

 Gaj

 Ganga

Gharial 

 Ghorpad

 

 

 

 

 Godavari

Gomati

Guldar 

 

 

Back to the Top       Back to Naval Ships 

H

 

 

 

 Himgiri

 Hosdurg

 Back to the Top       Back to Naval Ships

 

I

 

 

 Investigator

 

Back to the Top       Back to Naval Ships 

J

 

 

 

 Jamuna

 Jyoti

 

Back to the Top       Back to Naval Ships 

K

 

 

 

 

 

 

 Kalvari

 Karanj

 Karmukh

 Kesari

 Khanjar

 

 

 

 

 

 Khukri

 Kirch

Kirpan 

Kora 

 Krishna

 

 

 

 

 

 Kulish

 Kumbhir

 Kursura

Kuthar 

 

 

Back to the Top       Back to Naval Ships 

M

 

 

 

 

Magar 

 Mahish

 Matanga

 

 

 

 Meen

Mumbai 

 Mysore

 

Back to the Top       Back to Naval Ships 

N

 

 

 

 

 

Nilgiri 

 Nirdeshak

 Nireekshak

 Nirupak

 

Back to the Top       Back to Naval Ships 

P

 

 

 

 

 Pondichery

Prabal 

 Pralaya

 

Back to the Top       Back to Naval Ships 

R

 

 

 

 

 Rajput

Rana 

Ranjit 

 Ranvijay

 Ranvir

 

Back to the Top       Back to Naval Ships 

S

 

 

 

 

 

 

 Sagardhwani

Satvahana 

Sarvekshak 

 Shakti

 Shalki

 

 

 

 

 

Shankul 

Shankush 

Sharabh 

Shardul 

 Shishumar

 

 

 

 

 

Sindhudurg 

 Sindhugosh

 Sindhukirti

Sindhurai 

 Sindhuratna

 

 

 

 

 

 Sindhuvijay

Sindhuvir 

 Sindhuwaj

Skesari

Sukanya

 

 

 

 

 

Sutlej 

 

 

 

 

 

Back to the Top       Back to Naval Ships 

T

 

 

 

 

 

Tabar 

 Talwar

Taragiri 

Tarangini 

 

 

 

 

 Tir

Trishul 

 

 

 

Back to the Top       Back to Naval Ships 

U

 

 

 Udaygiri

 

Back to the Top       Back to Naval Ships 

V

 

 

 

 

 

 

 Vagir

 Vagli

 Vagsheer

 Vajrabahu

 Veer

 

 

 

 


 

 Vela

 Vijaydurg

 Vikrant *

 Vikramadtya *

Vindhyagiri

 

 

 

 

 

Viraat *

 Virbahu

 

 

 

 

 Images are from www.bharat-rakshak.com, Battlestar* and from Mike Waugh

Back to the Top       Back to Naval Ships